Polityka Prywatności

1. Firma Projekt M dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Jednocześnie zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim wszelkich informacji, w tym przede wszystkim danych osobowych pozyskanych podczas współpracy z innymi Użytkownikami, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkowników, bądź na żądanie organów uprawnionych.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest działający pod firmą: Projekt M z siedzibą w miejscowości Łapanów Polska; adres poczty elektronicznej (e-mail): beata@mieszkajzpomyslem.pl wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP 6321046701 , REGON 272705540
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- rozporządzenie o ochronie danych- zwane dalej ,,RODO”. Tekst rozporządzenia RODO znajduje się pod następującym linkiem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
4. Każda osoba, której dane przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania (sprostowania),
5.Dane będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.
6. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że gromadzone przez niego dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów; przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. ochrona przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków np. technicznych)
8. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii).
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem instytucji upoważnionych z mocy prawa.
11. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
14. W celu prawidłowego wykonania umowy z Użytkownikami, Serwis korzysta z usług podmiotów zewnętrznych m. in. z usług podmiotu obsługującego płatności, dostawców oprogramowania, dostawców poczty elektronicznej. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników serwisu, tylko i wyłącznie gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
15. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Wykorzystujemy pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu użytkowników i opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
16. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Firma Projekt M nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
17. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.mieszkajzpomyslem.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – kontakt.
18. Informacje dotyczące oferowanych inwestycji podane na stronie www.mieszkajzpomyslem.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 k.c.
19. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego zbierane są dane potrzebne do kontaktu. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się pod formularzem kontaktowym, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422). Zgoda powyższa może zostać przez Użytkownika odwołana poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres poczty elektronicznej: beata@mieszkajzpomyslem.pl. Użytkownik ma również prawo dostępu i poprawiania informacji, które chce udostępnić.
20. Informacje i dane przesłane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie przy udzielaniu odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkowników w formularzu kontaktowym.
21. Wszystkie wiadomości przesyłane drogą elektroniczną na nasz adres mailowy, mają charakter poufny i pozostają jedynie do dyspozycji osób pracujących w serwisie mieszkajzpomyslem.pl
22.Projekt M wykorzystuje dane Użytkownika w następujących celach: prowadzenia, pomiaru i ulepszania usług i treści, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania oraz wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi serwisu mieszkajzpomyslem.pl o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od firmy Projekt M.
23.Strona www.mieszkajzpomyslem.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
24.Korzystanie ze strony Projekt M ( www.mieszkajzpomyslem.pl ) jest równoznaczne z akceptacją powyższej polityki przez Użytkownika.
25.Projekt M może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w niniejszej polityce prywatności przez opublikowanie na swojej stronie www.mieszkajzpomyslem.pl zaktualizowanych warunków. Zaktualizowana polityka prywatności wchodzi w życie automatycznie, po upływie 30 dni od jej opublikowania.